Noord- en Zuid-Amerika
Europa, Midden-Oosten, Afrika
Asia Pacific
Chatten met ISN

Wilt u met ons chatten? Klik dan op de onderstaande link.

Met ons chatten

Close

RAVS-disclaimer

Omhoog

Mededelingen voor Gebruikers en Disclaimers
I. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RAVS (“Gebruiksvoorwaarden van RAVS")

Via de Review and Verification Service en via gerelateerde programma's en diensten (“RAVS”), voert ISN verschillende beoordelings- en controlediensten uit met betrekking tot gegevens van aannemers en leveranciers. De resultaten van RAVS-beoordelingen en -controles worden uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld, en zijn niet bedoeld als, en moeten niet worden beschouwd als, vervanging voor professioneel advies of grondig onafhankelijk onderzoek.

Door middel van de Review and Verification Services (“RAVS”), kan ISN beoordelingen uitvoeren van de informatie en documentatie die is verstrekt aan of beschikbaar is gesteld aan ISN (“Documentatie van Aannemers”) met betrekking tot aannemers en leveranciers met een abonnement op ISNetworld (“Aannemers”) en dergelijke Documentatie van Aannemers vergelijken met gespecificeerde wettelijke vereisten en/of de gespecificeerde vereisten voor klanten en uitvoerende aannemers met een ISNetworld-abonnement (gezamenlijk, “Klanten”).

ISN biedt RAVS aan Klanten aan als hulpmiddel bij het beoordelen van de kwalificaties van potentiële Aannemers. Alle resultaten van RAVS-beoordelingen en -controles worden beschikbaar gesteld als richtlijn voor Klanten bij het beoordelen van de naleving van specifieke wettelijke richtlijnen en/of vereisten van de Klant door Aannemers, maar zijn niet bedoeld om, en dienen niet te worden gebruikt om de naleving van dergelijke richtlijnen en vereisten te verzekeren. RAVS mag uitsluitend als hulpmiddel worden gebruikt, en Klanten dienen RAVS op eigen risico te gebruiken. Elke Klant behoudt de uiteindelijke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor het bepalen van de daadwerkelijke naleving door Aannemers van de van toepassing zijnde richtlijnen van de Klant en wettelijke richtlijnen, en voor het beheren, evalueren en goedkeuren van Aannemers die diensten uitvoeren voor een dergelijke Klant. Bovendien zijn Aannemers uitsluitend verantwoordelijk voor het verzekeren van de volledige naleving van alle van toepassing zijnde vereisten van de Klant en van de overheid. Klanten en/of Aannemers worden verzocht de details van resultaten van RAVS te bekijken en ze dienen contact op te nemen met ISN om eventuele problemen te melden.

Elke Aannemer is uitsluitend verantwoordelijk voor alle Documentatie van Aannemers die aan ISN is verstrekt door of namens dergelijke Aannemers. Door Documentatie van Aannemers naar ISNetworld te verzenden, verklaart en garandeert een Aannemer dat (i) hij/zij over de noodzakelijke licenties, rechten, instemmingen en gebruikstoestemmingen beschikt en toestaat dat ISN en haar abonnees alle patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten in en met betrekking tot Documentatie van Aannemers om dergelijke Documentatie van Aannemers toe te voegen en te gebruiken op de manier die wordt beschreven op de website en in de Gebruikersovereenkomst van ISN (beschikbaar op https://www.isnetworld.com/user-agreement), (ii) het gebruik van dergelijke Documentatie van Aannemers door ISN en haar abonnees geen inbreuk maakt op eigendomsrechten, intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten van derden, en (iii) dat hij/zij instemming of toestemming heeft gekregen van elke te herleiden persoon in de Documentatie van de Aannemer om zijn of haar gegevens naar ISN te verzenden voor gebruik in verband met de diensten van ISN.

II. ALGEMENE DISCLAIMERS VAN RAVS
ISN Review and Verification Services (RAVS) Disclaimer (“Algemene disclaimer van RAVS”)

RAVS EN DE FUNCTIES, MATERIALEN EN INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS VIA OF IN VERBAND MET RAVS, IS OP BASIS VAN “AS IS” EN “AS AVAILABLE”, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, ZOWEL UITDRUKKELIJK ALS STILZWIJGEND. ISN WIJST ALLE GARANTIES AF, ZOWEL UITDRUKKELIJK ALS STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, NIET-INBREUKMAKEND EN VEILIGHEID EN NAUWKEURIGHEID, EVENALS ALLE GARANTIES DIE VOORTKOMEN UIT HANDEL, BETREKKINGEN TUSSEN PARTIJEN, OF DE PRESTATIES. ISN GEEFT GEEN GARANTIES EN DOET GEEN TOEZEGGINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK, DE GELDIGHEID, DE NAUWKEURIGHEID OF DE BETROUWBAARHEID VAN, OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN RAVS OF DE FUNCTIES, MATERIALEN EN INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS VIA OF IN VERBAND MET RAVS. KLANTEN EN AANNEMERS GEBRUIKEN RAVS EN DE FUNCTIES, MATERIALEN EN INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS VIA OF IN VERBAND MET RAVS OP EIGEN RISICO. ISN GEEFT GEEN GARANTIES DAT: (I) RAVS AAN DE VEREISTEN VAN EEN KLANT OF AANNEMER VOLDOET, (II) DAT DE RESULTATEN VAN RAVS NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN; OF (III) DAT DE KWALITEIT VAN INFORMATIE OF ANDERE MATERIALEN DIE ZIJN VERKREGEN VIA OF IN VERBAND MET RAVS AAN DE VERWACHTINGEN VAN KLANTEN EN AANNEMERS VOLDOET.

Bepaalde RAVS-vereisten kunnen worden geactiveerd door bepaalde MSQ-antwoorden die worden verzonden door Aannemers (“MSQ-geactiveerde RAVS-vereisten”). Het duurt maximaal 24 uur vanaf het tijdstip waarop een Aannemer MSQ-antwoorden voor de van toepassing zijnde MSQ-geactiveerde RAVS-vereisten verzendt, voordat deze in ISNetworld worden weergegeven en de RAVS-scores van de Aannemer kunnen beïnvloeden.

ISN, haar medewerkers, adviseurs en alle partijen die hebben deelgenomen aan de ontwikkeling van beoordelings- en controlerichtlijnen en -procedures wijzen alle garanties af, zowel uitdrukkelijk als impliciet, met betrekking tot de richtlijnen en procedures, en het gebruik van de richtlijnen en procedures door Klanten.

Raadpleeg de onderstaande product- en landspecifieke disclaimers voor meer informatie.

Maatregelen voor citatie/vervolging/handhaving

Via RAVS kan ISN beoordelingen en/of controles uitvoeren van bepaalde informatie over citatie/vervolging/handhaving (of soortgelijke zaken) met betrekking tot Aannemers die is verkregen via van toepassing zijnde regelgevende instanties en/of handhavingsinstanties binnen de sector. Informatie over citatie/vervolging/handhaving die is geïdentificeerd en vermeld door RAVS, is gebaseerd op periodieke zoekacties van openbare databases door middel van namen of andere identifiers van Aannemers zoals deze door Aannemers aan ISN zijn verstrekt. Aannemers wordt verzocht de details van deze resultaten te bekijken en ze dienen contact op te nemen met ISN om eventuele problemen te melden. DEZE DIENSTEN EN EVENTUELE RESULTATEN IN VERBAND MET DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR ISN BESCHIKBAAR GESTELD OP BASIS VAN “AS IS”, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EN ZIJN IN ALLE OPZICHTEN ONDERHEVIG AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RAVS EN DE ALGEMENE DISCLAIMER VAN RAVS.

General Documents

Met behulp van RAVS kan ISN algemene documenten die door aannemers zijn ingediend, beoordelen en de geldigheid van bepaalde beoordelingspunten bepalen (hiertoe behoren, zonder uitzonderingen, het beoordelen van ingangsdatums, vervaldatums en/of consistentie in het gebruik van namen, titels en andere termen in documenten). DEZE DIENSTEN EN EVENTUELE RESULTATEN IN VERBAND MET DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR ISN BESCHIKBAAR GESTELD OP BASIS VAN 'AS IS', ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EN ZIJN IN ALLE OPZICHTEN ONDERHEVIG AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RAVS EN DE ALGEMENE DISCLAIMER VAN RAVS.

Verzekering (I-RAVS)

Via RAVS kan ISN de verzekeringsdocumenten beoordelen die zijn ingediend door of namens Aannemers voor overeenstemming met de aanvaarde vereisten voor verzekeringen en/of risicobeheer van Cliënten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, polislimieten, verzekerde partijen, bedragen voor eigen risico, aftrekposten, kredietwaardigheid van vervoerders, ingangs-/vervaldatums van polissen en, op verzoek van de Cliënt, polisvermeldingen en gerelateerde voorwaarden op basis van huidige praktijken n de sector) ('I-RAVS'). I-RAVS-beoordelingen worden uitgevoerd op basis van de informatie en/of documentatie die aan ISN wordt verstrekt op het moment van de beoordeling, en niet anderszins, en eventuele gecontroleerde informatie mag geen aanleiding vormen voor eventuele wijzigingen in relevante informatie die na een dergelijke beoordeling zouden kunnen worden aangebracht. Aannemers worden verzocht de details van deze resultaten van RAVS te bekijken en dienen contact op te nemen met ISN om eventuele problemen te melden. Aannemers zijn uitsluitend verantwoordelijk voor het verzekeren van de volledige naleving van alle van toepassing zijnde vereisten voor risicobeheer en verzekeringen. I-RAVS EN EVENTUELE RESULTATEN IN VERBAND MET I-RAVS WORDEN BESCHIKBAAR GESTELD 'AS IS', ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EN ZIJN IN ALLE OPZICHTEN ONDERHEVIG AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RAVS EN DE ALGEMENE DISCLAIMER VAN RAVS.

Supplier Diversity

Via RAVS kan ISN beoordelingen van documentatie over diversiteit van bepaalde leveranciers uitvoeren die is verstrekt door Aannemers (met inbegrip van, zonder beperking, vrouwelijke ondernemers, ondernemingen die het eigendom zijn van minderheden, kleine bedrijven, inheemse bevolkingsgroepen enz.) en de geldigheid van bepaalde te beoordelen items bepalen (met inbegrip van, zonder beperking, vervaldatums, de consistentie van namen en vereisten van certificeringsbureaus). DEZE DIENSTEN EN EVENTUELE RESULTATEN IN VERBAND MET DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR ISN BESCHIKBAAR GESTELD OP BASIS VAN “AS IS”, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EN ZIJN IN ALLE OPZICHTEN ONDERHEVIG AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RAVS EN DE ALGEMENE DISCLAIMER VAN RAVS.

Ondersteunende documentatie

Via RAVS kan ISN verschillende soorten ondersteunende documentatie beoordelen die is verstrekt door aannemers (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geschreven gezondheids- en veiligheidsprocessen van de aannemer, inspectiechecklists, werkvergunningen, gevarenanalyses, enz.) en feedback geven omtrent de naleving van verstrekte documenten aan de hand van bepaalde door de klant goedgekeurde vereisten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bedrijfsnaam, voltooiingsdatum, enz.). DEZE DIENSTEN EN EVENTUELE RESULTATEN IN VERBAND MET DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR ISN BESCHIKBAAR GESTELD OP BASIS VAN “AS IS”, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EN ZIJN IN ALLE OPZICHTEN ONDERHEVIG AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RAVS EN DE ALGEMENE DISCLAIMER VAN RAVS.

Trainingsdocumentatie (T-RAVS)

Via RAVS kan ISN beoordelingen maken van verschillende soorten bewijzen van trainingsdocumenten die zijn ingediend door aannemers (waaronder, maar niet beperkt tot, intekenlijsten van trainingen, roosters, systeemrapporten van computertrainingen, enzovoorts). Ook kan ISN via RAVS de naleving van de ingediende documenten beoordelen aan de hand van bepaalde met de cliënt afgesproken vereisten (waaronder, maar niet beperkt tot, de naam van de training/cursus, de handtekening/naam van de medewerker, de datum van de training en gegevens van de instructeur). DEZE DIENSTEN EN EVENTUELE RESULTATEN IN VERBAND MET DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR ISN BESCHIKBAAR GESTELD OP BASIS VAN “AS IS”, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EN ZIJN IN ALLE OPZICHTEN ONDERHEVIG AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RAVS EN DE ALGEMENE DISCLAIMER VAN RAVS.

Beoordelingen Training Qualification (TQ)

Via RAVS kan ISN verschillende soorten bewijzen van trainingsmaterialen of handelskwalificaties beoordelen die zijn ingediend door Aannemers voor hun werknemers (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, trainingscertificaten, competentie-assessments training-ID's, enz.) en de naleving van de ingediende documenten beoordelen aan de hand van bepaalde goedgekeurde cliëntvereisten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de naam van de trainingen of cursussen, de handtekening en naam van de werknemer en de uitgifte-/vervaldatum). Als op een certificaat wel een uitgiftedatum, maar geen expliciete datum vermeld staat waarop het onderliggende beleid vervalt, wordt de geldigheidsduur van het certificaat bepaald op basis van een door de cliënt(en) vastgestelde periode. DEZE DIENSTEN EN EVENTUELE RESULTATEN IN VERBAND MET DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR ISN BESCHIKBAAR GESTELD OP BASIS VAN “AS IS”, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK EN ZIJN IN ALLE OPZICHTEN ONDERHEVIG AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RAVS EN DE ALGEMENE DISCLAIMER VAN RAVS.

Geschreven programma's

Via RAVS kan ISN beoordelingen uitvoeren van verschillende geschreven programma's of documenten met betrekking tot gezondheid, veiligheid, milieu, kwaliteit, duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid of andere programma's of documenten die zijn verstrekt door Aannemers (“Geschreven programma's”) en kunnen deze Aannemers worden voorzien van informatie en richtlijnen met betrekking tot de naleving van vereisten van wettelijke vereisten en/of vereisten van Klanten. Eventuele informatie die wordt verstrekt in verband met deze diensten mag door Aannemers uitsluitend ter referentie worden gebruikt in samenhang met het streven naar het ontwikkelen van Geschreven programma's die voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke vereisten, praktische tips uit de sector en/of vereisten van de Klant, maar elke Aannemer is zelf verantwoordelijk voor de volledige naleving van alle van toepassing zijnde wettelijke vereisten en vereisten van de Klant. DEZE DIENSTEN EN EVENTUELE RESULTATEN IN VERBAND MET DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR ISN BESCHIKBAAR GESTELD OP BASIS VAN “AS IS”, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EN ZIJN IN ALLE OPZICHTEN ONDERHEVIG AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RAVS EN DE ALGEMENE DISCLAIMER VAN RAVS.

III. LANDSPECIFIEKE RAVS-DISCLAIMERS
AUSTRALIË
Premie van Vergoeding voor Medewerkers

Via RAVS kan ISN beoordelingen uitvoeren van informatie over de door Aannemers gerapporteerde Vergoedingen voor Medewerkers (of een vergelijkbare vergoeding) en deze vergelijken met specifieke informatie die wordt vermeld in de documentatie voor de berekening van de jaarlijkse premie (of vergelijkbare documentatie) die door dergelijke Aannemers is verstrekt. DEZE DIENSTEN EN EVENTUELE RESULTATEN IN VERBAND MET DEZE DIENSTEN WORDEN BESCHIKBAAR GESTELD OP BASIS VAN “AS IS”, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EN ZIJN IN ALLE OPZICHTEN ONDERHEVIG AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RAVS EN DE ALGEMENE DISCLAIMER VAN RAVS.

CANADA
COR/SECOR/SMA

Via RAVS kan ISN beoordelingen uitvoeren van de COR/SECOR/SMA-status (of vergelijkbare statussen) van Aannemers en deze vergelijken met specifieke informatie die door Aannemers is verstrekt en/of gegevens die zijn verkregen via bepaalde wettelijke en/of door de erkende organisaties binnen de sector. DEZE DIENSTEN EN EVENTUELE RESULTATEN IN VERBAND MET DEZE DIENSTEN WORDEN BESCHIKBAAR GESTELD OP BASIS VAN “AS IS”, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EN ZIJN IN ALLE OPZICHTEN ONDERHEVIG AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RAVS EN DE ALGEMENE DISCLAIMER VAN RAVS.

Accountstatus van Vergoeding voor Medewerkers

Via RAVS kan ISN verificaties uitvoeren van de goedkeuringsstatus van de Vergoeding (of een vergelijkbare status) van Medewerkers van de Aannemer met behulp van de rekeningnummers voor Vergoedingen voor Medewerkers van de Aannemer zoals deze aan ISN zijn verstrekt. Als onderdeel van deze diensten worden goedkeuringsstatussen regelmatig gecontroleerd, bijgehouden en bijgewerkt in ISNetworld, maar de frequentie van updates van informatie kan per provincie variëren. DEZE DIENSTEN EN EVENTUELE RESULTATEN IN VERBAND MET DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR ISN BESCHIKBAAR GESTELD OP BASIS VAN “AS IS”, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EN ZIJN IN ALLE OPZICHTEN ONDERHEVIG AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RAVS EN DE ALGEMENE DISCLAIMER VAN RAVS.

Premie van Vergoeding voor Medewerkers

Via RAVS kan ISN beoordelingen uitvoeren van informatie over de door Aannemers gerapporteerde Vergoedingen voor Medewerkers (of een vergelijkbare vergoeding) en deze vergelijken met specifieke informatie die wordt vermeld in de verklaring van de jaarlijkse premie (of vergelijkbare documentatie) die door dergelijke Aannemers is verstrekt. DEZE DIENSTEN EN EVENTUELE RESULTATEN IN VERBAND MET DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR ISN BESCHIKBAAR GESTELD OP BASIS VAN “AS IS”, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EN ZIJN IN ALLE OPZICHTEN ONDERHEVIG AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RAVS EN DE ALGEMENE DISCLAIMER VAN RAVS.

Ontario WSIB-goedkeuringscertificaten

Via RAVS kan ISN, op verzoek van en na goedkeuring van de van toepassing zijnde Klanten, de nummers van Ontario WSIB-goedkeuringscertificaten van Aannemers bijhouden in ISNetworld. In verband met de Ontario WSIB-goedkeuringscertificaten RAVS moeten Klanten en Aannemers erop worden geattendeerd dat de frequentie van gegevensupdates kan verschillen afhankelijk van de van toepassing zijnde goedkeuringsgegevens van de account van de Aannemer op de WSIB-website voor elke van toepassing zijnde Klant. DEZE DIENSTEN EN EVENTUELE RESULTATEN IN VERBAND MET DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR ISN BESCHIKBAAR GESTELD OP BASIS VAN “AS IS”, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EN ZIJN IN ALLE OPZICHTEN ONDERHEVIG AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RAVS EN DE ALGEMENE DISCLAIMER VAN RAVS.

VERENIGD KONINKRIJK
Companies House (Verenigd Koninkrijk)

Via RAVS kan ISN controles uitvoeren op de registratiegegevens van de aannemer bij het Companies House (of vergelijkbare registratiegegevens) met behulp van de bedrijfsnamen, bedrijfsnummers of andere gegevens aan de hand waarvan het bedrijf kan worden geïdentificeerd, zoals deze zijn verstrekt aan ISN. Door middel van deze diensten kan de registratiestatus bij het Companies House regelmatig worden bijgehouden en bijgewerkt in ISNetworld met behulp van gegevens van het Companies House, maar er kan een vertraging plaatsvinden tussen de gegevens die worden weergegeven in ISNetworld en in de database van het Companies House. DEZE DIENSTEN EN EVENTUELE RESULTATEN IN VERBAND MET DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR ISN BESCHIKBAAR GESTELD OP BASIS VAN “AS IS”, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EN ZIJN IN ALLE OPZICHTEN ONDERHEVIG AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RAVS EN DE ALGEMENE DISCLAIMER VAN RAVS.

VERENIGDE STATEN
Contractor State Licenses (staatslicenties voor aannemers)

Via RAVS kan ISN beoordelingen uitvoeren van de State Contracting License-status (of vergelijkbare statussen) van Aannemers en deze vergelijken met specifieke informatie die door Aannemers is verstrekt en/of gegevens die zijn verkregen via bepaalde wettelijke en/of binnen de sector erkende organisaties. In het geval dat data van regelgevende instanties en/of binnen de sector erkende organisaties verschilt van de informatie geleverd door Aannemers, is de informatie van de binnen de sector erkende organisatie mogelijk leidend ten opzichte van de zelf-gerapporteerde informatie van Aannemers. DEZE DIENSTEN EN EVENTUELE RESULTATEN IN VERBAND MET DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR ISN BESCHIKBAAR GESTELD OP BASIS VAN 'AS IS', ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EN ZIJN IN ALLE OPZICHTEN ONDERHEVIG AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RAVS EN DE ALGEMENE DISCLAIMER VAN RAVS.

Experience Modifier

Via RAVS kan ISN beoordelingen uitvoeren van experience modifiers van Aannemers met behulp van documentatie die is verstrekt door of namens Aannemers. DEZE DIENSTEN EN EVENTUELE RESULTATEN IN VERBAND MET DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR ISN BESCHIKBAAR GESTELD OP BASIS VAN “AS IS”, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EN ZIJN IN ALLE OPZICHTEN ONDERHEVIG AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RAVS EN DE ALGEMENE DISCLAIMER VAN RAVS.

VGM-prestatiegegevens

Via RAVS kan ISN beoordelingen uitvoeren op informatie over gemelde verwondingen en/of ziekten, arbeidsuren en de van toepassing zijnde NAICS-code van aannemers en deze informatie vergelijken met OSHA-registratiedocumenten (of vergelijkbare documenten). DEZE DIENSTEN EN EVENTUELE RESULTATEN IN VERBAND MET DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR ISN BESCHIKBAAR GESTELD OP BASIS VAN “AS IS”, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EN ZIJN IN ALLE OPZICHTEN ONDERHEVIG AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RAVS EN DE ALGEMENE DISCLAIMER VAN RAVS.

IV. RAVS PLUS

Via de RAVS Plus-service (“RAVS Plus”) kan ISN, op verzoek van één of meerdere klanten met een abonnement op ISNetworld, beoordelingen uitvoeren van de implementatie van bepaalde geschreven programma's (“Geschreven Programma's”) van bepaalde Aannemers met een abonnement op ISNetworld. Bij dergelijke beoordelingen kunnen bepaalde trainingsregistraties en ondersteunende documentatie door ISN worden beoordeeld die door de Aannemers aan ISN zijn verstrekt en kunnen er interviews worden gehouden met bepaalde vertegenwoordigers van dergelijke Aannemers.* ISN stelt de resultaten van de beoordeling (“Implementatiebeoordelingen van RAVS Plus”) via ISNetworld beschikbaar aan Klanten met een abonnement.

ISN biedt de RAVS Plus-dienst en Implementatiebeoordelingen van RAVS Plus uitsluitend aan ter informatie. De informatie en gegevens die door ISN zijn verzameld in verband met een Implementatiebeoordeling van RAVS Plus, worden verkregen via de Aannemers die worden beoordeeld, en ISN doet geen uitspraken over en geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie. Tijdens het uitvoeren van Implementatiebeoordelingen van RAVS Plus identificeert ISN niet alle gevaren en gebreken, en wordt de doeltreffendheid van Geschreven Programma's niet beoordeeld, en ISN garandeert niet dat Geschreven Programma's aan de vereisten of regelgeving van Klanten of de overheid voldoet.

ISN geeft geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid van de procedures die zijn uitgevoerd in verband met, of de resultaten van RAVS Plus-implementatiebeoordelingen, en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit, of het gevolg is van het gebruik van RAVS Plus-implementatiebeoordelingen. Derhalve dient elke persoon die handelt naar aanleiding van of vertrouwt op RAVS Plus-implementatiebeoordelingen dit geheel op zijn of haar eigen risico te doen.

ISN is niet verantwoordelijk voor het beheer en de controle van Geschreven Programma's of voor de implementatie van corrigerende maatregelen die worden uitgevoerd als resultaat van een Implementatiebeoordeling van RAVS Plus. Alle Aannemers en Klanten die RAVS Plus gebruiken, moeten de van toepassing zijnde Implementatiebeoordelingen van RAVS Plus bekijken en contact opnemen met ISN om eventuele problemen te melden. RAVS PLUS EN IMPLEMENTATIEBEOORDELINGEN VAN RAVS PLUS WORDEN DOOR ISN AANGEBODEN OP BASIS VAN “AS IS”, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EN ZIJN IN ALLE OPZICHTEN ONDERHEVIG AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RAVS EN DE ALGEMENE DISCLAIMER VAN RAVS.

* Houd er rekening mee dat een Aannemer kan beweren dat één of meerdere RAVS Plus-vereisten buiten het bereik liggen van of anderszins niet van toepassing zijn op de werkzaamheden van dergelijke Aannemers (een “Verzoek Buiten Bereik”). Er moet een adequaat ingevuld Declaratieformulier voor Verzoeken Buiten Bereik worden ingediend in verband met elk Verzoek Buiten Bereik. Elk Verzoek Buiten Beriek wordt genoteerd en wordt mogelijk uitgesloten van de resultaten van de Implementatiebeoordeling van RAVS Plus van de Aannemer. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het beoordelen en het bepalen van de geldigheid en relevantie van elk Verzoek Buiten Bereik.

V. RAVS ASSIST

Via het RAVS Assist-programma (“RAVS Assist”) kan ISN van tijd tot tijd bepaalde voorbeeldcontrolelijsten, sjablonen en gerelateerde ondersteunende documenten, informatievideo's en bronnen van de klantenservice (de “Bronnen”) beschikbaar stellen aan Aannemers met een abonnement op ISNetworld.

ISN biedt de RAVS Assist-Bronnen uitsluitend aan voor algemene informatieve doeleinden, en dergelijke Bronnen zijn niet bedoeld als, en moeten niet worden beschouwd als, juridische diensten of adviezen, advies met betrekking tot naleving, of andere professionele diensten of adviezen. In de Bronnen is geen rekening gehouden met eventuele specifieke vereisten of activiteiten van bepaalde Aannemers, en deze mogen niet worden gebruikt als vervanging van onafhankelijk professioneel advies met betrekking tot bepaalde omstandigheden van de Aannemer.

ISN geeft geen garanties en doet geen toezeggingen met betrekking tot de nauwkeurigheid, de geschiktheid of de volledigheid van Bronnen, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af die voortkomt uit, of het resultaat is van het gebruik van Bronnen. Overeenkomstig zijn personen die de Bronnen gebruiken of hiervan afhankelijk zijn, volledig zelf verantwoordelijk. ISN behoudt zich het recht voor om Bronnen van tijd tot tijd, zonder kennisgeving bij te werken, te wijzigen of te beëindigen. Bronnen (zowel schriftelijk als elektronisch) die worden aangeboden door ISN, kunnen onderhevig zijn aan auteursrechten, zijn zijn uitsluitend bedoeld ter referentie en gebruik door actieve Aannemers, en mogen niet worden gedupliceerd, verspreid of aangeboden aan andere partijen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ISN. RAVS ASSIST EN EVENTUELE BRONNEN WORDEN DOOR ISN AANGEBODEN OP BASIS VAN “AS IS”, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EN ZIJN IN ALLE OPZICHTEN ONDERHEVIG AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RAVS EN DE ALGEMENE DISCLAIMER VAN RAVS.

VI. GEGEVENS VAN DERDEN

ISN verzamelt regelmatig gegevens van bronnen van derden. Bronnen met overheidsgegevens van derden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het Department of Transportation, het Bureau of Labor Statistics, de Servicio de Administración Tributaria, de US State License Boards en raden voor vergoedingen voor medewerkers (of vergelijkbare bronnen). ISN ontvangt tevens gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, trainingsregistraties en Operator Qualifications van private bedrijven waarmee ISN overeenkomsten heeft gesloten om gegevens van derden te delen. Gegevens van derden kunnen worden geïmplementeerd in en invloed hebben op onderdelen van ISNetworld die worden bekeken, geëvalueerd of beoordeeld door cliënten van ISN. HOUD ER REKENING MEE DAT ISN DE NAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS VAN DERDEN NIET ONAFHANKELIJK CONTROLEERT EN DAT ISN NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR ONNAUWKEURIGE REGISTRATIES EN RAPPORTEN DIE ZIJN GEGENEREERD DOOR OF VERSPREID VIA ISNETWORLD, WELKE MOGELIJK ZIJN ONTSTAAN DOOR ONNAUWKEURIGE GEGEVENS VAN DERDEN VERSTREKT AAN ISN.

VII. KENNISGEVING OVER VERTALINGEN VAN DE WEBSITE

De ISNetworld-website (“Website”) is voor uw gemak vanuit het Engels vertaald met behulp van vertaalsoftware van derden en afzonderlijke vertaaldiensten. Redelijkerwijs is alles in het werk gesteld om een zo nauwkeurig mogelijke vertaling van de Website te maken. Geen enkele vertaling is echter perfect en deze kan verschillen met de oorspronkelijke Engelse tekst van de Website. VERTALINGEN WORDEN AANGEBODEN ALS DIENST VOOR ONZE GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE, EN WORDEN “AS IS” GELEVERD. ER WORDT GEEN GARANTIE VAN ENIGE AARD GEGEVEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAT BETREFT DE NAUWKEURIGHEID, JUISTHEID OF BETROUWBAARHEID VAN VERTALINGEN VAN DE WEBSITE. DE OFFICIËLE TEKST IS DE ENGELSE VERSIE VAN DE WEBSITE. EVENTUELE AFWIJKINGEN OF VERSCHILLEN IN VERTALINGEN VAN DE WEBSITE ZIJN NIET BINDEND EN HEBBEN GEEN RECHTSGELDIGHEID WAT BETREFT NALEVINGS- EN HANDHAVINGSDOELEINDEN. Als u vragen heeft met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie op de vertaalde Website, raadpleegt u de officiële Engelse versie van de Website op www.isn.com.
© 2019 ISN Software Corporation