2018 ISN Connect Conference / May 1-2, 2018 / Dallas, Texas
Register Now
Noord- en Zuid-Amerika
Europa, Midden-Oosten, Afrika
Asia Pacific
Andere contactmethodes

Wilt u met ons chatten of wilt u ons een e-mail sturen? Klik hieronder op de links.

Met ons chatten   E-mail ons

Mediarelaties
publicrelations@isn.com

Close
useragreement

Gebruikersovereenkomst

Het volgende beschrijft de voorwaarden waaronder ISN Software Corporation ("ISN") u toegang biedt tot onze ISNetworld dienst.

Willkommen zur Benutzervereinbarung für ISNetworld. In dieser Benutzervereinbarung werden die geltenden Bedingungen für Ihre Nutzung unserer Dienstleistungen beschrieben, die unter oder in Bezug auf die Domain und die Subdomains von www.ISN.com oder www.ISNetworld.com („Dienstleistungen mit Bezug auf ISNetworld“) verfügbar sind, einschließlich aller Inhalte wie Programme, Text, Informationen, Bilder, Videos, Seitenstrukturen und Prozessabläufen (der „Inhalt“) und allen Informationen, die Ihnen durch ISNetworld von ISN oder anderen zugänglich gemacht werden. Wenn Sie der Bindung durch die Bestimmungen dieser Benutzervereinbarung nicht zusammen, dürfen Sie unsere Dienstleistungen nicht nutzen oder darauf zugreifen. Die Begriffe „Sie“ und „Ihr(e)“ in dieser Vereinbarung beziehen sich auf das Unternehmen und seine Partner, in dessen Namen einzelne Benuzter auf ISNetworld zugreifen. Die Begriffe „wir“, „uns“, „unser“ und „ISN“ beziehen sich auf ISN Software Corporation, ein Unternehmen aus Delaware.

U moet alle bepalingen en voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst en ons Privacybeleid lezen en accepteren, waarin deze voorwaarden uitdrukkelijk hieronder zijn uiteengezet, en waarin deze zijn opgenomen door middel van verwijzing, voordat u ISNetworld gebruikt of blijft gebruiken. We raden u ten zeerste aan om ook de informatie op andere pagina's waar dit document naar refereert te lezen, omdat ze verdere voorwaarden die op u als ISN gebruiker van toepassing zijn bevatten. Let op: onderstreepte woorden en zinnen zijn links naar deze pagina's. Wij kunnen deze gebruikersovereenkomst te allen tijde wijzigen door het plaatsen van opvallende meldingen van de gewijzigde voorwaarden op de ISNetworld thuispagina. Behalve zoals hieronder vermeld, zijn alle gewijzigde voorwaarden automatisch van kracht 30 dagen nadat ze in eerste instantie op onze site zijn geplaatst. Deze gebruikersovereenkomst kan anders niet worden gewijzigd, behalve in een schriftelijke door u en ISN ondertekende bevestiging. Deze gebruikersovereenkomst is van kracht op 17 februari 2010 voor nieuwe gebruikers, en verder van kracht op 19 maart 2010 voor alle geregistreerde gebruikers voorafgaand aan 17 februari 2010.

1. Aanspraak

Onze diensten zijn alleen beschikbaar voor personen en organisaties die wettelijk bindende overeenkomsten onder toepasselijk recht kunnen aangaan. Zonder het voorgaande te beperken, zijn onze diensten niet beschikbaar voor minderjarigen of voor tijdelijke of voor onbepaalde tijd geschorste ISNetworld gebruikers.

2. Kosten en Diensten

Die jährliche Abonnementgebühr und die Einrichtungsgebühren können unter: https://isnetworld.com/hiring-clients und https://isnetworld.com/contractorseingesehen werden. Wir können die Gebühren für unsere Dienstleistungen gelegentlich ändern, jedoch gelten diese Änderungen erst ab der nächsten jährlichen Verlängerung Ihres Abonnements. Es werden keine Rückerstattungen oder Gutschriften gewährt.

3. Identiteit Verificatie

Wij hebben een gebruikersnaam en wachtwoord systeem nodig om de toegang tot onze site te beveiligen. ISNetworld kan echter niet de vermeende identiteit van elke gebruiker bevestigen. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor: (1) het behoud van de strikte vertrouwelijkheid van uw gebruikersnamen en wachtwoorden; (2) niet toe te staan ​​dat anderen uw gebruikersnaam gebruiken om toegang te krijgen tot de site; (3) eventuele verliezen die kunnen worden opgelopen als gevolg van uw weigering om de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnamen en wachtwoorden bij te houden; en (4) onverwijld ISN schriftelijk te informeren van de noodzaak om een ​​gebruikersnaam te deactiveren bij het aanwezige of potentiële beveiligingsproblemen. Omdat we niet de identiteit van elke gebruiker kunnen bevestigen, vrijwaart u ISN (en onze functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) van vorderingen, eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) (elk een "Claim") van elke soort en aard, bekend en onbekend, verdacht en onverdacht, onthuld of niet onthuld, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met een claim die voortvloeit uit ons onvermogen om om de identiteit van gebruikers te bevestigen anders dan Claims die uitsluitend en rechtstreeks van ISN's schending van deze gebruikersovereenkomst resulteren, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

4. Informatie Controle

Wij controleren niet alle informatie van gebruikers en verstrekkers van gegevens die via ons systeem beschikbaar wordt gesteld. Misschien vindt u informatie van andere gebruikers of gegevensverstrekkers beledigend, schadelijk, onjuist of misleidend. Wees voorzichtig, gebruik gezond verstand en handel veilig bij het gebruik van onze site.

5. Frauduleuze Activiteiten

Zonder beperking van andere rechtsmiddelen, kan ISN uw account opschorten of beëindigen als wij vermoeden dat u (door veroordeling, schikking, verzekering of escrow onderzoek, of anderszins) bezig bent met frauduleuze activiteiten in verband met onze website.

6. Uw Informatie
6.1 Definitie.

"Uw Informatie" wordt gedefinieerd als alle informatie die u via ISNetworld of een e-mailfunctie verstrekt aan ons of aan andere gebruikers. U bent zelf verantwoordelijk voor uw informatie, en wij fungeren in het algemeen als een kanaal voor uw online publicatie en verspreiding van uw informatie. U verklaart dat uw gegevens juist en volledig zijn voor zover u weet. U bevestigt dat u over alle rechten, macht en autoriteit beschikt om uw gegevens op ISNetworld te plaatsen.

6.2 Beperkte activiteiten.

Uw Informatie en uw activiteiten op de site zullen niet: (a) onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn; (b) frauduleus zijn; (c) inbreuk maken op auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij; (d) wetten, statuten, verordeningen of regelgeving schenden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de richtlijnen inzake consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of misleidende reclame); (e) lasterlijk, smadelijk, onrechtmatig bedreigend of intimiderend zijn; (f) obsceen zijn; (g) virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots, easter eggs of andere computer programmatuur routines bevatten die schade kunnen toebrengen, schadelijke invloed kunnen hebben, gegevens of informatie heimelijk onderscheppen of onteigenen; (h) aansprakelijkheid voor ons creëren of leiden tot verstoring (geheel of gedeeltelijk) van de diensten van onze ISP's of andere leveranciers.

6.3 Licentie voor Uw Informatie.

Bij de overdracht van Uw Informatie, en uitsluitend om ISN in staat te stellen de informatie te gebruiken in het aanbieden van de ISNetworld-gerelateerde diensten, en dus niet zodanig dat de rechten die u zou kunnen hebben op uw persoonlijke informatie wordt overtreden, gaat u akkoord met het toekennen van een niet exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, royalty-vrij recht om de rechten die wij hebben wat betreft Uw Informatie uit te oefenen. We zullen geen gebruik maken van Uw Informatie voor andere doeleinden dan die beschreven in deze gebruikersovereenkomst. We zullen Uw Informatie niet wezenlijk veranderen zodat deze onjuist wordt. Andere dan de in deze rubriek 6.3 verleende vergunning, zal ISN geen rechten, titel en eigendom hebben op uw informatie, en zult u alle rechten, eigendomsrechten en het eigendom behouden van uw informatie. ISN zal uw gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid.

6.4 Licentie voor ISNetworld.

Gedurende de looptijd van uw abonnement op ISNetworld, zal u een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde, beperkte licentie om ISNetworld te gebruiken in overeenstemming met deze gebruikersovereenkomst en ons privacybeleid worden verleend. U verklaart dat u geen: (i) inhoud zal verkopen, verhuren, of wijzigen; (ii) inhoud zal decompileren, reverse-engineeren, demonteren of afgeleide werken er van zal maken; (iii) vertrouwelijkheid, privacy, octrooi, auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten van de inhoud zult verwijderen; of (iv) inhoud zal overdragen aan een andere persoon of entiteit op een wijze die onverenigbaar is met deze gebruikersovereenkomst en het huidige ISNetworld beleid. We kunnen naar eigen goeddunken sommige of alle van de ISNetworld-gerelateerde-diensten veranderen. ISN behoudt alle rechten, eigendomsrechten en het eigendom van ISNetworld. U gaat ermee akkoord om ISNetworld alleen te gebruiken of te bezoeken in overeenstemming met deze gebruikersovereenkomst en ons privacy-beleid.

6.5 Eigendomsrechten.

U erkent en bevestigt dat ISN alle rechten bezit van ISNetworld en de bijhorende modules (waaronder alle modificaties, herzieningen en afgeleide werken, en alle programma's, toevoegingen, ontwerp concepten en andere documentatie, ontwikkeld voor of met betrekking tot ISNetworld), alle tabellen (waaronder de structuur en velden) en formulieren die zijn ontwikkeld voor zulke modules, en alle diensten gerelateerd aan ISNetworld, maar uitgezonderd de rechten die u heeft op uw Informatie.

6.6 Vertrouwelijke informatie.

U stemt ermee in om geen wachtwoorden die door ons of door u gegenereerd zijn voor de toegang tot ISNetworld aan een andere dan de door u geautoriseerde persoon voor toegang tot ISNetworld bekend te maken.

ISN accepteert om uw informatie, gebruikersnamen en wachtwoorden vertrouwelijk te houden, en zal deze informatie niet openbaar maken aan personen of partijen, behalve (a) aannemers, advocaten of adviseurs die middels overeenkomst of professionele handelswijzes verplicht zijn geheimhouding te bewaren en de gebruiksbeperkingen van deze Overeenkomst of een overeenkomst die gelijkwaardige bescherming biedt in acht te nemen, (b) andere gebruikers van ISNetworld (tenzij en in hoeverre u deze gebruikers de toegang tot uw informatie heeft ontzegd, en (c) zoals vereist door een gerechterlijk besluit of gelijkwaardige beslissing van een overheidsinstantie, gevolgd door kennisgeving aan u in hoeverre wij daartoe verplicht zijn.

Als onjuist gebruik of openbaarmaking van uw informatie plaatsvindt, zal ISN (a) redelijke stappen ondernemen om deze informatie terug te winnen en verdere openbaarmaking te voorkomen, (b) met betrekking tot informatie waarop een juridische vereiste tot kennisgeving aan een externe partij rust, stappen ondernemen om aan zulke kennisgeving of andere juridische vereisten te voldoen, en (c) redelijke maatregelen implementeren om verder onjuist gebruik of openbaarmaking te voorkomen en op uw verzoek deze maatregelen uitleggen.

6.7 Links

Sites gelinkt in ISNetworld worden niet persé beheerd door ISN, en ISN is niet verantwoordelijk voor, noch certificeert zij, de inhoud van gelinkte sites of links op een niet-gelieerde site. Als u besluit om links naar externe sites te openen doet u dat voor eigen risico.

7. Toegang en Storing

U verklaart dat u geen enkel apparaat, software of routine zal gebruiken om de goede werking van ISNetworld of activiteiten op onze site te verstoren of trachten te verstoren. U verklaart dat u geen acties zult ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting op onze infrastructuur zullen plaatsen. Veel van de informatie op onze site wordt live bijgewerkt, en is eigendom van of gelicenseerd voor ISN door onze gebruikers en externe partijen. U verklaart dat u geen inhoud van onze site zult kopiëren, herproduceren, afgeleide werken ervan zult creeëren, of publiekelijk zult tonen (behalve uw eigen informatie) zonder de duidelijke schriftelijke toegang van ISN of de relevante externe partij.

8. Feedback

We moedigen u aan om feedback suggesties te sturen naar suggestions@isn.com.

9. Schending

Zonder beperking van andere rechtsmiddelen, kunnen we onmiddellijk uw gebruikerstoegang intrekken, de gemeenschap op de hoogte stellen van uw acties, een waarschuwing geven, tijdelijk of permanent uw lidmaatschap opzeggen en weigeren om u nog langer diensten te leveren, als (a) u deze gebruikersovereenkomst of de documenten waaraan gerefereerd wordt schendt; (b) we niet in staat zijn uw informatie te verifiëren, or (c) wij denken dat uw acties financiële schade en juridische aansprakelijkheid kunnen veroorzaken aan ons of onze gebruikers.

10. Privacy

Wij verkopen of verhuren uw informatie niet aan externe partijen zonder uw toestemming, en gebruiken uw informatie alleen zoals beschreven in ons Privacybeleid, gegeven dat het ontvangen van abbonementsgelden van ISNetworld gebruikers niet het verhuren of verkopen van uw informatie betekent. We zien de bescherming van de privacy van gebruikers als een zeer belangrijk principe van onze gemeenschap. Wij begrijpen dat uw informatie uw belangrijkste bezit is. Wij bewaren en verwerken uw informatie op computers in de Verenigde Staten die worden beschermd door fysieke en technologische beveiligingsapparatuur die aan de normen van de sector voldoet of deze zelfs overtreft. Onze huidige Privacybeleid is te vinden op https://www.isnetworld.com/privacy-policy. Maak geen gebruik van onze diensten als u niet wilt dat uw informatie op deze wijze wordt gebruikt.

11. Geen garantie

WIJ, ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN, WERKNEMERS EN ONZE LEVERANCIERS BIEDEN DEZE WEBSITE AAN ZOALS DEZE IS, EN ZONDER GARANTIE OF VOORWAARDE, UITGEDRUKT, IMPLICIET OF WETTELIJK. WIJ, ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN, WERKNEMERS EN ONZE LEVERANCIERS DOEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUKMAKEND. Sommige rechtsgebieden staan afstand doen van impliciete garanties niet toe, dus de voorgaande disclaimer heeft wellicht geen betrekking op u. Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten, en u heeft wellicht ook andere juridische rechten die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen.

12. Beperking van aansprakelijkheid

WIJ, ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN, WERKNEMERS EN LEVERANCIERS ZULLEN IN GEEN ENKEL GEVAL VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR VERLIEZEN OF SPECIALE, INCIDENTELE OF CONSEQUENTIËLE SCHADE ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET ONZE WEBSITE, ONZE DIENSTEN OF DEZE GEBRUIKERSOVEREENKOMST (HOE DAN OOK ONTSTAAN, WAARONDER NALATIGHEID).

ONZE AANSPRAKELIJKHEID, EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN, WERKNEMERS EN LEVERANCIERS JEGENS U OF ENIGE EXTERNE PARTIJEN IS IN ALLE OMSTANDIGHEDEN BEPERKT TOT DE HOOGTE VAN DE KOSTEN DIE U ONS IN DE 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE ACTIE RESULTEREND IN AANSPRAKELIJKHEID HEEFT BETAALD. Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toe, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

13. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die door enig derde partij worden gemaakt tengevolge van of komend uit uw schending van deze gebruikersovereenkomst of de documenten die er door verwijzing deel van uitmaken, of uw schending van de wet of de rechten van een derde partij.

14. Naleving van de wet

Alle partijen van deze gebruikersovereenkomst zullen voldoen aan de toepasselijke nationale en internationale wetten, statuten, verordeningen en regelgeving met betrekking tot uw gebruik en onze levering van ISNetworld-gerelateerde diensten.

15. Geen agentschap

U en ISN zijn onafhankelijke contractanten, en er zal geen agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer relatie worden bedoeld of gecreëerd door deze gebruikersovereenkomst.

16. Mededelingen

Behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld, dienen alle mededelingen aan ISN per e-mail naar customerservice@isn.com te worden gedaan, en aan u per e-mail naar het e-mailadres dat u aan ISN heeft verstrekt tijdens het registratieproces (in uw geval). Kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan 24 uur nadat e-mail is verzonden, tenzij de verzendende partij wordt medegedeeld dat het e-mailadres ongeldig is. Als alternatief kunnen wij u mededelingen doen via de post, vooruit betaald en met verzoek tot bevestiging van ontvangst, aan het adres dat u heeft opgegeven tijdens het registratieproces. In dat geval wordt kennisgeving geacht te zijn gegeven drie dagen na de datum van verzending.

17. Arbitrage

Enige controverse of juridische eis voortvloeiend uit of verband houdend met deze Gebruikersovereenkomst of onze diensten, met uitzondering van juridische acties van ISN om kosten en/of schadevergoeding te vorderen voor een transgressie gerelateerd aan de werking van de ISN website, intellectueel eigendom, of onze diensten, zal worden beslecht middels bindende arbitrage in overeenstemming met de commerciële arbitrage regels van de American Arbitration Association. Een dergelijke controverse of claim worden per keer beslecht, en mag niet worden geconsolideerd in de arbitrage over een vordering of controverse van een andere partij. De arbitrage zal plaatsvinden in Dallas, Texas, en het oordeel van de arbitrale uitspraak kan plaatsvinden in elke rechtbank met bevoegdheid aldaar. Zowel u als ISN kunnen eventuele tussentijdse of voorlopige voorziening verzoeken bij een bevoegde rechter in Dallas, Texas, als het noodzakelijk is om de rechten of het eigendom van u of ISN te beschermen in afwachting van de voltooiing van de arbitrage. Mocht één van beide partijen een actie in strijd met deze bepaling indienen, kan de andere partij redelijke vergoeding voor de kosten van juridische bijstand vorderen.

18. RAVS Gebruikers

Middels haar RAVS programma's kan ISN beoordeling en verificatie van verkoper-gerapporteerde informatie uitvoeren om Eigenaar Cliënten te ondersteunen in het bepalen van naleving met regelgevende en/of Eigenaar Cliënt vereisten. RAVS beoordeling en verificatie resultaten zijn alleen geleverd als leidraad om de Eigenaar Cliënten te helpen bij het beoordelen van naleving met gespecificeerde regelgevende eisen en/of Eigenaar Clïent vereisten, maar zijn niet bedoeld, en dienen niet te worden gebruikt, om volledige overeenstemming met deze meldingsplicht en registratie voorschriften en verplichtingen te garanderen, zie https://www.isnetworld.com/ravs-disclaimer voor de relevante RAVS disclaimers. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de volledige overeenstemming met alle van toepassing zijnde plaatselijke, nationale, provinciale en federale regelgeving en eisen, alsook die van de Cliënt.

19. Aanvullende voorwaarden

De volgende beleidsregels zijn onderdeel van deze Gebruikersovereenkomst middels referentie, en leveren aanvullende voorwaarden gerelateerd aan specifieke diensten die op onze site worden aangeboden:

Privacybeleid: https://www.isnetworld.com/privacy-policy

Onze beleidsregels kunnen van tijd tot tijd veranderen en treden in effect dertig (30) dagen nadat ze op onze site zijn geplaatst. Bij het gebruik van bepaalde diensten op onze site stemt u er bovendien mee in dat u zich aan alle geplaatste beleidsregels en regels toepasbaar op onze diensten houdt, welke van tijd tot tijd kunnen worden geplaatst. Al deze geplaatste beleidsregels en regels zijn hierbij onderdeel van deze Gebruikersovereenkomst middels referentie.

20. Algemeen

Alle onderdelen van deze Gebruikersovereenkomst zullen worden beheerd door de wetten van de Staat van Texas op de wijze dat deze wetten worden toegepast op aangegane overeenkomsten die worden uitgevoerd tussen inwoners van Texas. Wij garanderen geen continue, ononderbroken of veilige toegang tot onze diensten, en de werking van onze site kan door een aantal factoren die wij niet kunnen beheersen worden verstoord. Als enige bepaling van deze Gebruikersovereenkomst ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, wordt deze bepaling verwijderd, en de overgebleven bepalingen, samen met een geldige, afdwingbare, vervangende bepaling, zullen in werking blijven. U bevestigt dat deze Gebruikersovereenkomst en alle bijhorende overeenkomsten automatisch aan een derde partij kunnen worden toegewezen bij een fusie of een overname. Kopteksten zijn alleen voor referentie doeleinden, en kunnen op geen enkele wijze het bereik of de toepasbaarheid van een hoofdstuk bepalen, beperken of beschrijven. Onze nalatigheid om de handelen bij een overtreding door u of anderen heeft geen invloed op ons recht om actie te ondernemen bij latere of vergelijkbare overtredingen. Deze Gebruikersovereenkomst beschrijft het gehele begrip en de overeenstemming tussen ons wat betreft het beschreven onderwerp. Hoofdstuk 2 (Kosten en Diensten) wat betreft de kosten die u aan ons schuldig bent voor onze diensten, 3 (Identiteit Verificatie), 6.3 (Licentie voor uw informatie) 6.5 (Eigendomsrechten), 6.6 (Vertrouwelijke Informatie), 7 (Toegang en verstoring), 10 (Privacy), 12 (Beperking van Aansprakelijkheid) en 17 (Arbitrage) zullen de beïndiging of afloop van deze overeenkomst overleven.

21. Openbaarmakingen

We raden u aan alle geschillen tussen gebruikers te melden aan uw lokale politie, of een gecertificeerd bemiddeling of arbitrage instituut.

 

"Lees belangrijke informatie over de vertaling van deze pagina op Websitevertaling

© 2018 ISN Software Corporation